Kvalitet

Vårt kvalitetsarbete

Kvalitetsarbetet är alltid med i planering och genomförande av våra projekt. I varje projekt upprättas projektplaner där kvalitet, miljö och arbetsmiljö är integrerat för att minska skadlig miljöpåverkan och för att eliminera arbetsskador. För varje projekt upprättas även en egenkontrollplan, som är anpassad till de speciella förutsättningar som gäller detta projekt. Eventuella avvikelser noteras i vårt projektledningssystem och bevakas och åtgärdas enligt erforderliga krav.

Vi har en Verksamhetspolicy och en Uppförandekod som beskriver vår värdegrund och affärsmässiga principer.

Det personliga engagemanget från våra projektledare och medarbetare är ett riktmärke för vår verksamhet. Ett ledord i vår verksamhet är engagerade medarbetare och mycket nöjda kunder.

Miljö

Vårt miljöarbete är integrerat i vårt projektledningssystem, vilket uppfyller uppfyller kraven i ISO 14001. Vi identifierar miljöaspekter för den övergripande verksamheten samt ser till varje projekts eventuella miljörisker, vilka vi ska minimera eller undvika helt.

Vi bidrar till att skapa avkopplande, lättillgängliga utomhusmiljöer, genom att bygga nya gångstråk, bryggor och samlingsplatser för rekreation.

Vi har gjort utsmyckningar av park- och vattenområden samt byggt naturstigar. I ett av våra många uppdrag har vi satt stängsel och gjort i ordning hagmark för kor och får. En satsning som bidrar till att hålla landskapet öppet och mer levande. Genom att plantera växter, som exempelvis träd och buskar arbetar vi med att kompensera för våra utsläpp som uppstår.

I vårt skötselarbete använder vi inga kemiska bekämpningsmedel, utan bekämpar ogräs och annat oönskat växtligt mekaniskt. När vi köper in nya verktyg väljer vi elprodukter i störa möjliga utsträckning.

För att undvika onödiga transporter till återvinningscentraler så har vi ett eget mindre upplag/återvinningscentral. Vi eftersträvar ett cirkulärt tänk i våra projekt, där vi om möjligt vill återanvända restprodukter, exempelvis mineraljordar från markarbeten.

Kontakta oss för att diskutera era behov inom anläggning, mark och miljö.