Tjänster

Grundläggning och VA

Från grovschaktning till färdig mark

Vi på JE Mark är proffs på markarbeten och grundläggning – från schaktning till iordningställande av färdig mark! Vi utför nyanläggning såväl som vi byter ut gamla ledningar för vatten, avlopp, kyla och andra typer av ledningar. Vi gräver nya brunnar och kontrollerar befintliga samt installerar lösningar för dagvattenhantering.

Vi har erfarenhet av de flesta typer av utmaningar och säkrar upp marken på bästa sätt genom bland annat jordförstärkning, stödkonstruktioner och pålning.

Tillsammans med våra kunder lägger vi grunden för nya bostäder och andra utemiljöer i Stockholm med omnejd.

Kontakta oss så lägger vi grunden åt er!